Όροι Χρήσης


«Η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας Α.Ε.» με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» προς τους Φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα» και εξειδικεύεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 429/2020 – ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020 όπως τροποποιημένη ισχύει.

Οι παρακάτω Όροι Χρήσης εφαρμόζονται από όλους τους «χρήστες» της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελεί  κατάρτιση  σύμβασης μεταξύ των «χρηστών» της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπηρεσίας αυτής.

1. Κατηγορίες χρηστών - Δικαιώματα χρήσης

«Χρήστες» μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοχοι ελληνικού ΑΦΜ. Στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, υποστηρίζονται δύο διακριτές κατηγορίες «χρηστών» που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κατηγορία χρηστών είναι αυτή των «απλών χρηστών» ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών». Για τους παρόντες Όρους Χρήσης, όταν χρησιμοποιείται ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει και τους «απλούς χρήστες» και τους «συντονιστές».

Αντιστοίχως, οι «συντονιστές» διακρίνονται σε δύο διακριτές υποκατηγορίες ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη υποκατηγορία «συντονιστών» είναι αυτή των «συντονιστών φορέα», ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών οργανικών μονάδων». Για τους παρόντες Όρους Χρήσης , όταν χρησιμοποιείται ο όρος «συντονιστής» περιλαμβάνει και τους «συντονιστές φορέα» και τους «συντονιστές οργανικών μονάδων».

«Απλοί χρήστες» της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr είναι εκείνοι οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη, έπειτα από πρόσκληση που τους έχει αποσταλεί, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη δεσμεύοντας πόρους του συστήματος διάθεσης της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Επιπλέον, είναι δυνατή η εγγραφή στην υπηρεσία κάθε ενδιαφερόμενου ως «απλού χρήστη» ακόμα και εάν δεν έχει προσκληθεί σε τηλεδιάσκεψη από κάποιον «συντονιστή», με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι «συντονιστές» δικαιούνται να δημιουργούν, διαχειρίζονται και εποπτεύουν μία τηλεδιάσκεψη σε συγκεκριμένο χρόνο για λογαριασμό του «Φορέα» που ανήκουν, να προσκαλούν «χρήστες» να συμμετέχουν σε μία τηλεδιάσκεψη, καθώς και να συμμετέχουν οι ίδιοι σε μια τηλεδιάσκεψη. Οι «απλοί χρήστες» αποκτούν δικαιώματα «συντονιστή», κατόπιν αιτήσεώς αλλαγής ρόλου στην καρτέλα του λογαριασμού τους και σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων «συντονιστή». «Συντονιστές» δεν μπορούν να αιτηθούν να γίνουν όλοι οι «απλοί χρήστες», αλλά μόνο όσοι εξ αυτών ανήκουν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι «συντονιστές φορέα» μπορούν να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν όλες τις τηλεδιασκέψεις που διενεργούνται για λογαριασμό του «Φορέα» τους καθώς και να ορίζουν «συντονιστές οργανικών μονάδων» του «Φορέα» τους. Αντιστοίχως, οι «συντονιστές οργανικών μονάδων» μπορούν να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν μόνο τις τηλεδιασκέψεις της οργανικής μονάδας για την οποία ορίστηκαν.

Κάθε «συντονιστής» έχει τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς «συντονιστές» σε σχέση με τη δυνατότητα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο, ενώ η αποδοχή της δέσμευσης πόρων του συστήματος για την πραγματοποίηση μια τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας (First Come First Served). Ωστόσο, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει κατόπιν συνεννοήσεως με τους εμπλεκομένους «συντονιστές» το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων, αν κριθεί είτε ότι γίνεται αδικαιολόγητη δέσμευση των πόρων του συστήματος είτε προκειμένου να διευκολύνει την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων υψίστης σημασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επίσης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει άνω όρια στη δέσμευση πόρων του συστήματος που θα αφορούν στον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων σε μια τηλεδιάσκεψη, στη χρονική διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης και στον μέγιστο αριθμό τηλεδιασκέψεων που μπορεί να διοργανώσει ένας «Φορέας» μέσα σε μία ημερολογιακή ημέρα.

2. Λογαριασμοί Χρηστών

Η πρόσβαση στην υπηρεσία e:Presence.gov.gr γίνεται μέσω της δημιουργίας λογαριασμών «χρηστών». Η πιστοποίηση της ταυτότητας των «χρηστών» γίνεται μέσω της αυθεντικοποίησης χρηστών (oAuth 2.0) που παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχει ο χρήστης στο TaxisNet, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (ΦΕΚΒ’ 762/10.03.2020) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)» 429/2020 των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας - (ΦΕΚ Β850/13-03-2020).  Ο λογαριασμός του κάθε «χρήστη» είναι προσωπικός και ο κάθε «χρήστης» είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό του.

Μετά την πιστοποίηση της ταυτότητας των «χρηστών» μέσω της αυθεντικοποίησης χρηστών (oAuth 2.0) της ΓΓΠΣΔΔ, αντλείται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (http://apografi.gov.gr/) [εφεξής «Μητρώο»] με κριτήριο τον Α.Φ.Μ. του «χρήστη», η πληροφορία εάν ανήκει στο σχετικό «Μητρώο» καθώς και τα στοιχεία των «Φορέων» στους οποίους έχει απογραφεί. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός «Φορέων» στους οποίους έχει απογραφεί, ο «χρήστης» επιλέγει τον «Φορέα» που επιθυμεί να εμφανίζεται στον λογαριασμό του.

3. Μη επιτρεπτή χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, μεταφορά, διανομή ή διευκόλυνση διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων και γενικότερα η χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr με τρόπο τέτοιο ώστε να παραβιάζεται  η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr για εμπορικούς ή άλλους μη νόμιμους σκοπούς και για σκοπούς που δεν προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συνιστάται η μη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr για διακίνηση και ανταλλαγή περιεχομένου ή δεδομένων διαβαθμισμένου ή απόρρητου χαρακτήρα.

4. Διακοπή ή ματαίωση για κάθε χρήστη

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει ή/και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον παραβάτη «χρήστη».

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ανά κατηγορία χρηστών

Η ευθύνη της νομιμότητας της χρήσης της τηλεδιάσκεψης ως μέσου συνεδρίασης συλλογικών οργάνων, της σύγκλησης αυτών και της συμμόρφωσης με τις εκάστοτε υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, ανήκει αποκλειστικά στους «Φορείς» που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου ή/και των δεδομένων καθώς και η απόφαση για την ανάρτηση και μετάδοση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης ανήκει αποκλειστικά στον «χρήστη» και στον «Φορέα» που χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα εικόνας και ήχου μιας τηλεδιάσκεψης, ούτε παρέχει μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr τη δυνατότητα καταγραφής της τηλεδιάσκεψης (recording) σε εξυπηρετητή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ή σε εξυπηρετητές τρίτων.

Ωστόσο, οι «συντονιστές», έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικαίωμα «αυξημένης διαχείρισης» (Host Key, όπως αυτό καθορίζεται σαφώς από την κατασκευάστρια εταιρεία) μιας τηλεδιάσκεψης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται προαιρετικά και η δυνατότητα καταγραφής των ροών εικόνας και ήχου της τηλεδιάσκεψης, τοπικά σε αποθηκευτικό μέσο της συσκευής με την οποία συνδέεται ο «συντονιστής» στην τηλεδιάσκεψη (προσωπικός υπολογιστής). Στην περίπτωση αυτή, ο «συντονιστής» κατόπιν αίτησής του, λαμβάνει από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ σχετικό μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης «αυξημένης διαχείρισης» τηλεδιάσκεψης (εφεξής «κωδικός»). Η αποκλειστική ευθύνη ορθής και σύννομης άσκησης του δικαιώματος «αυξημένης διαχείρισης» της τηλεδιάσκεψης βαρύνει τον «Φορέα» και τον «συντονιστή». Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δεν έχει καμία πρόσβαση και ως εκ τούτου δε γνωρίζει εάν ο εκάστοτε «συντονιστής» έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού, ούτε έχει πρόσβαση στο παραγόμενο αποτέλεσμα της καταγραφής της τηλεδιάσκεψης (εικόνας ή/και ήχου). Σημειώνεται, ότι ο «συντονιστής» μπορεί να μεταβιβάσει με δική του ευθύνη το δικαίωμα «αυξημένης διαχείρισης» σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα μιας τηλεδιάσκεψης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν πραγματοποιηθεί καταγραφή κάποιας τηλεδιάσκεψης μέσω του δικαιώματος «αυξημένης διαχείρισης», την πλήρη ευθύνη για τη νομιμότητα της, της αποθήκευσης αυτής καθώς και της ενδεχόμενης περαιτέρω διάθεσης του αποτελέσματος αυτής, φέρει αποκλειστικά ο «συντονιστής» της τηλεδιάσκεψής καθώς και ο «Φορέας» που διενεργεί την τηλεδιάσκεψη. Οι «χρήστες» που συμμετέχουν σε μία τηλεδιάσκεψη η οποία καταγράφεται με τον προαναφερθέντα τρόπο, ενημερώνονται για το γεγονός ότι αυτή καταγράφεται με εμφανή σχετική ταυτόχρονη σήμανση στο παράθυρο της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιούν.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται και η δυνατότητα πραγματοποίησης καταγραφής κάποιας τηλεδιάσκεψης με τεχνολογικά μέσα που διαθέτει ο ίδιος ο «χρήστης». Σε αυτή την περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την καταγραφή και την ενδεχόμενη διάθεση του περιεχομένου φέρει ο «χρήστης» της υπηρεσίας που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια καθώς και ο «Φορέας» του.

Αναφορικά με την καταγραφή μίας τηλεδιάσκεψης και με τα δεδομένα ήχου ή/και εικόνας που παράγονται από αυτή και γενικά για το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται ο «Φορέας» για δικούς του σκοπούς κατά τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, όπως αναλυτικά ορίζεται και στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, ο «Φορέας» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη νομική της βάση, τον σκοπό, την ενημέρωση των υποκειμένων, την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Data Protection Impact Assessment - DPIA), τη λογοδοσία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. Πνευματικά δικαιώματα

Η χρήση και μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θεωρεί ότι, κάθε «χρήστης» είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται — με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης — ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα, ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας  e:Presence.gov.gr, δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), όπως κάθε φορά ισχύει, και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των «χρηστών» της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr περιγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας.

Οι «Φορείς» και οι «συντονιστές» τους, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της υπηρεσίας  e:Presence.gov.gr, δεσμεύονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), όπως κάθε φορά ισχύει, και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. Ωστόσο, η ποιότητα και η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με εσωτερικούς παράγοντες (πλήθος ενεργών χρηστών, υπάρχων δικτυακός εξοπλισμός, κ.α.) αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα και φόρτος δικτύου, κ.α.). Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί αν απαιτηθεί, να παύσει την παροχή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr σημαίνει αυτόματα την διακοπή χρήσης της από τους «χρήστες» χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη νομιμότητα της σύγκλησης των συλλογικών οργάνων «Φορέων» και της συνεδρίασης αυτών μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. Ο εκάστοτε «Φορέας», ο οποίος χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence.gov.gr, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη συμμόρφωσης σύγκλησης και συνεδρίασης με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη σύννομη χρήση α) της δυνατότητας που προσφέρεται προαιρετικά στους «Φορείς», σύμφωνα με το Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Χρήσης, της καταγραφής των ροών εικόνας και ήχου της τηλεδιάσκεψης σε τοπικό αποθηκευτικό μέσο της συσκευής με την οποία συνδέεται ο «συντονιστής» στην τηλεδιάσκεψη και β) του αποτελέσματος αυτής της καταγραφής. Την πλήρη ευθύνη για τη νομιμότητα της καταγραφής (είτε λαμβάνει χώρα μέσω χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr είτε με μέσα του ίδιου του «χρήστη»), της αποθήκευσης αυτής καθώς και της ενδεχόμενης διάθεσης του αποτελέσματος αυτής, τη φέρει αποκλειστικά ο «χρήστης» της τηλεδιάσκεψής που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια καθώς και ο «Φορέας» που διενεργεί την τηλεδιάσκεψη.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr για διακίνηση και ανταλλαγή περιεχομένου ή δεδομένων διαβαθμισμένου ή απόρρητου χαρακτήρα.

9. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την υπηρεσία e:Presence.gov.gr ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, αυτοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Σε περίπτωση που κάποιος «χρήστης» δε συμφωνεί με τους νέους Όρους Χρήσης οφείλει να παύσει την χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, πριν τη θέση σε ισχύ των νέων Όρων. Με την έναρξη της ισχύος των Όρων Χρήσης, οι «χρήστες» θα πρέπει να τους αποδεχτούν εκ νέου κατά τη σύνδεση τους στην υπηρεσία.

10. Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την υπηρεσία e:Presence.gov.gr. Ο κάθε «χρήστης» δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την αποδοχή του στους Όρους Χρήσης, όσο χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας.