Περιγραφή της Υπηρεσίας - Πρόσβαση


Η υπηρεσία e:Presence.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ασφάλεια, ποιότητα και αλληλεπίδραση.

Υποστηρίζονται δύο διακριτές κλάσεις χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κλάση χρηστών είναι αυτή των απλών χρηστών και η δεύτερη αυτή των Συντονιστών. Οι απλοί χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη ύστερα από πρόσκληση που τους αποστέλλεται, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μια τηλεδιάσκεψη. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης και πρόσκλησης άλλων χρηστών για συμμετοχή σε αυτήν το έχουν μόνο οι Συντονιστές.

Πρόσβαση Χρήστη

Η διαδικασία εγγραφής για όλους τους χρήστες είναι πολύ απλή. Πατώντας τον σύνδεσμο Είσοδος στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης του TaxisNet, στην οποία θα πρέπει να εισάγει τα διαπιστευτήρια που διαθέτει εκεί. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση μέσω TaxisNet, η υπηρεσία φροντίζει διαφανώς για τον χρήστη, να επικοινωνήσει με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), ώστε να πιστοποιηθεί η ιδιότητα του χρήστη, ως στέλεχος του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, πραγματοποιείται και πιστοποίηση του e-mail που θα ορίσει ο χρήστης, το οποίο είναι υποχρεωτικό να δοθεί, ως απαραίτητο για την επικοινωνία της υπηρεσίας με τον χρήστη. Πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια στην υπηρεσία, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είναι ο κάτοχος του e-mail που έχει δηλώσει, πατώντας έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης που του έχει αποσταλεί.

Πρόσβαση Συντονιστή

Ειδικότερα, για τα στελέχη που θα οριστούν Συντονιστές τηλεδιασκέψεων για κάποιο Φορέα (Συντονιστές Φορέα), αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, θα χρειαστεί να υποβάλουν ένα “Αίτημα Αλλαγής Ρόλου”, πατώντας το πρώτο κουμπί στη σελίδα “Ο λογαριασμός μου” (https://e:Presence.gov.gr/account). Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσει ο Συντονιστής είναι:

 • Όνομα Φορέα (εάν δεν έχει αποδοθεί αυτόματα από το Μητρώο)
 • Τηλέφωνο
 • Οργανική Μονάδα (προαιρετικά)
 • Αίτημα με συνοπτική περιγραφή του σκοπού της υπηρεσίας

Εφόσον αυτή εγκριθεί, ο Συντονιστής θα ενημερωθεί με email, ώστε να μπορεί να δημιουργεί αίθουσες τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιηθούν σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτές.

Οι Συντονιστές Φορέων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του Φορέα στον οποίο ανήκουν
 • Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Φορέα
 • Να διαχειρίζονται τις αιτήσεις νέων Συντονιστών Οργανικής Μονάδας του Φορέα τους
 • Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές
 • Να δημιουργούν μία η περισσότερες Οργανικές Μονάδες και να ορίζουν Συντονιστές αυτών στον Φορέα τους, προσκαλώντας τους να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό χρήστη τους στο σύστημα
 • Να εποπτεύουν και να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανωθεί από Συντονιστές Οργανικών Μονάδων στον Φορέα τους

Οι Συντονιστές Οργανικών Μονάδων που θα οριστούν από έναν Συντονιστή Φορέα, έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του Φορέα στον οποίο ανήκουν και της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπάγονται
 • Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Φορέα
 • Να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανώσει μόνο οι ίδιοι
 • Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 ΚΥΑ (Αρ. Φύλλου 850)

Αναλυτικές πληροφορίες διασφάλισης επικοινωνιών και συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο (Ενημέρωση Ιούνιος 2020)

Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια επικοινωνιών του e:Presence.gov.gr

Χρήση της Υπηρεσίας

Συνολικά:

197366

183089

Σήμερα:

138

1376

Τώρα:

28

155